Aby włączyć interfejs dotykowy dla stanowiska sprzedaży, wejdź do aplikacji Subiekt Sprint Zarządzanie. W module Administracja, z lewej strony kliknij Stanowiska i wybierz Stanowiska pracy.

Na dostępnej liście stanowisk zaznacz stanowisko sprzedaży, dla którego ma być włączony interfejs dotykowy i kliknij Popraw.

W punkcie siódmym na liście parametrów można włączyć uruchamianie interfejsu dotykowego. Włączenie interfejsu sprawia, że na liście pojawią się dodatkowe opcje jego konfiguracji.


Aby dodać nową kategorię, należy w module Administracja z lewej strony wybrać Ekran dotykowy, a w kolejnym kroku Kategorie. Następnie w prawym górnym rogu kliknąć przycisk Dodaj.

Pojawi się okno dodawania kategorii, w której przede wszystkim należy uzupełnić pozycję Nazwa, Sposób definicji zbioru towarów, Towary/Grupy/Cechy. W celu szybszej identyfikacji kategorii można wczytać odpowiadające jej zdjęcie. Po uzupełnieniu niezbędnych pól kliknij „Zapisz”.

Nowy dział możesz dodać w module Administracja -> Ekran dotykowy -> Działy klikając w przycisk Dodaj.

Definiując nowy dział sprzedaży określ jego nazwę. Następnie w celu szybszej identyfikacji działu można wczytać odpowiadające mu zdjęcie. Parametr Priorytet określa, w jakiej kolejności widoczne są działy w aplikacji sprzedażowej. Klikając opcję Kategorie, wybierz, jakie kategorie towarów mają być powiązane z danym działem.

Na koniec należy zapisać konfigurację klikając w przycisk Zapisz.

Obraz poniżej prezentuje program sprzedażowy ze skonfigurowanym interfejsem dotykowym.