Po założeniu podmiotu i wprowadzeniu kodu aktywacyjnego uruchamiany jest mechanizm rejestracji klientów biura rachunkowego w Koncie InsERT. Każdy podmiot obsługiwany przez biuro rachunkowe powinien przejść ten proces. Jeśli podmiot nie zostanie zarejestrowany, po określonym czasie – 120 dni liczonym od jego uruchomienia, zostanie on przełączony w tryb „tylko do odczytu”. Informacja ta widoczna jest w komunikacie, wyświetlanym po zarejestrowaniu licencji programu, jak i po konwersji i uruchomieniu podmiotu klienta biura do najnowszej wersji.

Aby przejść do rejestracji podmiotu klienta biura w Koncie InsERT kliknij Tak.


Program wyświetla ekran Rejestracja klienta biura rachunkowego.

Lewa strona okna odpowiedzialna jest za informacje o stanie połączenia programu z Kontem InsERT. Warto wspomnieć, że do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest połączenie programu z Kontem InsERT należącym do Biura rachunkowego. W przypadku braku podłączonego konta nie będziesz mógł dokończyć procesu rejestracji klienta biura.

Proces podłączenia konta odbył się już w pierwszym etapie rejestracji licencji, w związku z tym okno wyświetlać powinno informację o zalogowaniu do Konta InsERT.


Jeśli z jakiegoś powodu nie posiadasz jeszcze podłączonego Konta InsERT w podmiocie, program wyświetli informację o konieczności zalogowania się do KI. Skorzystaj z opcji Zaloguj się.


Zalogowanie się na Konto InsERT, które nie posiada informacji licencyjnych zgodnych z licencjami uruchomionego podmiotu, skutkuje wyświetleniem dymka z informacją o niezgodności. Taka sytuacja może wynikać z podania błędnych danych Konta InsERT. Zaloguj się na poprawne konto korzystając z opcji Zmień konto InsERT.

Jeśli jednak Konto InsERT jest poprawne a brakować w nim może jedynie informacji na temat firmy (biura rachunkowego), to skorzystaj z opcji Dodaj firmę do Konta InsERT.Spowoduje to powiązanie danych licencyjnych (biura) wprowadzonych w uruchomionym podmiocie z podanym Kontem InsERT.


Jeśli posiadasz już podłączone Konto InsERT, przenieś swoją uwagę na prawą stronę okna zatytułowaną Rejestracja klienta biura. Dostępne są tutaj trzy opcje. W celu zarejestrowania podmiotu klienta biura wybierz opcję Zarejestruj Teraz, a następnie kliknij Dalej.


Wybór tej opcji pozwoli na zarejestrowanie podmiotu klienta biura rachunkowego w Koncie InsERT. W kolejnym kroku kreatora Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i podaj nazwę pod jaka podmiot będzie wyświetlany w Koncie InsERT.

Na koniec kliknij przycisk Zarejestruj.


Na tym etapie może się jeszcze pojawić konieczność zaakceptowania regulaminu powierzenia danych. Jest to czynność jednorazowa. Przy kolejnych podmiotach okno akceptacji regulaminu nie będzie już wyświetlane. Zaznacz znacznik akceptacji umowy, a następnie kliknij AKCEPTUJĘ.


Na koniec działania kreatora wyświetlone zostaje podsumowanie prezentujące stan wykorzystania podmiotów (wynikający z zakupionej licencji). W celu zakończenia rejestracji klienta biura rachunkowego kliknij Zakończ.


Odpowiednią informację związaną ze statusem zarejestrowania klienta odnajdziesz w oknie Licencje podmiotu.


Z tego poziomu dostępna jest także opcja Sprawdź stan rejestracji podmiotów, dzięki której szybko sprawdzisz czy liczba obsługiwanych podmiotów mieści się w limicie zakupionej licencji. Kliknięcie w tą opcję wyświetli okno przedstawiające następujące pozycje:

  • Liczba podmiotów – prezentuje liczbę podmiotów wynikającą z zarejestrowanych w InsERT licencji (kupionych przez biuro).
  • Liczba podmiotów aktywnych – prezentuje liczbę podmiotów zgłoszonych w InsERT jako aktywnych (na potrzeby wyliczenia ceny abonamentu).
  • Liczba podmiotów zarejestrowanych – prezentuje liczbę dotychczas zarejestrowanych klientów, których biuro obsługuje.

Po zalogowaniu się do Konta InsERT poprzez przeglądarkę internetową lub skorzystaniu w programie z opcji Serwis Konto InsERT, możesz również sprawdzić listę zarejestrowanych klientów biura.Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz rejestrować klienta biura w Koncie InsERT, możesz skorzystać, podczas jego rejestracji skorzystaj z opcji Nie rejestruj klienta biura.


Wybór tej opcji przełącza podmiot od razu w tryb „tylko do odczytu”. Taki podmiot nie jest brany przy ustalaniu limitu obsługiwanych podmiotów (wynikającego z wykupionej licencji).


Odpowiednia informacja związana z tym trybem wyświetlana będzie także  w pasku informacyjnym programu.


Podczas próby dodania zapisu księgowego (w tym wypadku Przychodu), program wyświetli dymek z informacją o podmiocie niezarejestrowanym i przełączonym w tryb „tylko do odczytu”.

Program w trybie tylko do odczytu umożliwia ewentualną edycję wcześniej dodanych zapisów ewidencji VAT oraz zapisów księgowych powiązanych z zapisami ewidencji VAT.

W tym trybie program umożliwia również korzystanie z opcji wydruku dokumentów.


Informację o niezarejestrowanym podmiocie odnajdziesz module Zarządzania Licencjami – Licencje podmiotu. Z tego poziomu możesz również przywrócić możliwość pracy na podmiocie. Wystarczy, że przejdziesz proces rejestracji klienta biura dzięki opcji Zarejestruj.


Jeśli z jakiegoś powodu chcesz w późniejszym terminie przejść przez proces rejestracji klienta biura w Koncie InsERT, podczas jego rejestracji skorzystaj z opcji Przypomnij później.


Opcja ta pozwala na zamknięcie okna i dokonanie rejestracji w późniejszym terminie. Termin ten określony został jako 60 dni liczone od momentu wyboru opcji Przypomnij później. O konieczności rejestracji przypomina informacja w pasku widocznym w oknie programu.