Po założeniu podmiotu i zarejestrowaniu licencji biura rachunkowego, uruchamiany jest  mechanizm rejestracji klientów biura w Koncie InsERT. Każdy podmiot obsługiwany przez biuro rachunkowe powinien przejść ten proces. Mowa tutaj o podmiocie właśnie rejestrowanym jak i tych zarejestrowanych już wcześniej. Jeśli podmiot nie zostanie zarejestrowany w Koncie InsERT, po określonym czasie – 60 dni liczonym od jego uruchomienia, zostanie on przełączony w tryb „tylko do odczytu”.

Program wyświetla ekran Rejestracja klienta biura rachunkowego.

Lewa strona okna odpowiedzialna jest za informacje o stanie podłączenia programu do Konta InsERT.  Podłączenie konta jest niezbędne do zakończenia rejestracji klienta biura sukcesem.

Kliknij Zaloguj się.


W oknie podłączania do Konta InsERT  wprowadź prawidłowy adres e-mail oraz hasło. Warto zaznaczyć, że do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest połączenie programu z Kontem InsERT należącym do Biura rachunkowego.

W celu zatwierdzenia danych logowania kliknij Zaloguj się.


Okno rejestracji klienta biura rachunkowego potwierdzi zalogowanie do Konta InsERT.


Zalogowanie się na Konto InsERT, które nie posiada informacji licencyjnych zgodnych z licencjami uruchomionego podmiotu, skutkuje wyświetleniem dymka z informacją o niezgodności. Taka sytuacja może wynikać z podania błędnych danych Konta InsERT. Zaloguj się na poprawne konto korzystając z opcji Zmień konto InsERT.

Jeśli jednak Konto InsERT jest poprawne a brakować w nim może jedynie informacji na temat firmy (biura rachunkowego), to skorzystaj z opcji Dodaj firmę do Konta InsERT. Spowoduje to powiązanie danych licencyjnych (biura) wprowadzonych w uruchomionym podmiocie z podanym Kontem InsERT.


Jeśli posiadasz już podłączone Konto InsERT, przenieś swoją uwagę na prawą stronę okna zatytułowaną Rejestracja klienta biura. Dostępne są tutaj trzy opcje. W celu zarejestrowania podmiotu klienta biura wybierz opcję Zarejestruj Teraz, a następnie kliknij Dalej.


Wybór tej opcji pozwoli na zarejestrowanie podmiotu klienta biura rachunkowego w Koncie InsERT. W kolejnym kroku kreatora Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i podaj nazwę pod jaka podmiot będzie wyświetlany w Koncie InsERT.

Na koniec kliknij przycisk Zarejestruj.


Na koniec działania kreatora wyświetlone zostaje podsumowanie prezentujące stan wykorzystania podmiotów (wynikający z zakupionej licencji). W celu zakończenia rejestracji klienta biura rachunkowego kliknij Zakończ.


Odpowiednią informację związaną ze statusem zarejestrowania klienta odnajdziesz w oknie Licencji podmiotu (Pomoc->Zarządzanie licencjami->Licencje podmiotu).


Z tego poziomu dostępna jest także opcja Sprawdź stan rejestracji podmiotów, dzięki której szybko sprawdzisz czy liczba obsługiwanych podmiotów mieści się w limicie zakupionej licencji. Kliknięcie w tą opcję wyświetli okno przedstawiające następujące pozycje:

  • Liczba podmiotów – prezentuje liczbę podmiotów wynikającą z zarejestrowanych w InsERT licencji (kupionych przez biuro);
  • Liczba podmiotów aktywnych – prezentuje liczbę podmiotów zgłoszonych w InsERT jako aktywnych (na potrzeby wyliczenia ceny abonamentu);
  • Liczba podmiotów zarejestrowanych – prezentuje liczbę dotychczas zarejestrowanych klientów, których biuro obsługuje.

Po zalogowaniu się do Konta InsERT poprzez przeglądarkę internetową lub skorzystaniu w programie z opcji Serwis Konto InsERT, możesz również sprawdzić listę zarejestrowanych klientów biura.Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz rejestrować klienta biura w Koncie InsERT, możesz skorzystać z opcji Nie rejestruj klienta biura.


Wybór tej opcji przełącza podmiot od razu w tryb „tylko do odczytu”. Taki podmiot nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu limitu obsługiwanych podmiotów (wynikającego z wykupionej licencji).


Odpowiednia informacja związana z tym trybem wyświetlana będzie także w pasku informacyjnym programu.


Podczas próby dodania zapisu, w tym wypadku Przychodu, program wyświetli dymek z informacją o podmiocie niezarejestrowanym i przełączonym w tryb „tylko do odczytu”.


Informację o nierejestrowanym podmiocie odnajdziesz module Zarządzania Licencjami – Licencje podmiotu. Z tego poziomu możesz również przywrócić możliwość pracy na podmiocie. Wystarczy, że przejdziesz proces rejestracji klienta biura dzięki opcji Zarejestruj.


Jeśli z jakiegoś powodu chcesz w późniejszym terminie przejść przez proces rejestracji klienta biura w Koncie InsERT, podczas jego rejestracji skorzystaj z opcji Przypomnij później.


Opcja ta pozwala na zamknięcie okna i dokonanie rejestracji w późniejszym terminie. Termin ten określony został jako 60 dni liczone od momentu wyboru opcji Przypomnij później. O konieczności rejestracji przypomina informacja w pasku widocznym w oknie programu.