Dokumenty przesłane przy wykorzystaniu usługi Dokumenty firmy dostępne są w sekcji KOMUNIKACJA -> Dokumenty firmy. W każdej chwili możesz pobrać nowe dokumenty wybierając opcję Odśwież listę plików.

Poniższy krok przedstawia proces zaksięgowania przesłanego dokumentu faktury sprzedaży jako przychodu w KPiR oraz powiązany zapisu w ewidencji VAT.

Aby rozpocząć proces księgowania jednego z przesyłanych dokumentów, zaznacz go na liście.

Następnie kliknij w ikonę „” odpowiadającą za wyświetlenie menu OPIS DOKUMENTU. Znajdują się tam pola odczytane z dokumentu, czyli miesiąc rozliczeniowy, data i numer dokumentu, a także komentarz osoby wprowadzającej fakturę w usłudze Dokumenty firmy (notatka księgowa).

W polu Grupa dokumentu wybierz jedną z grup, które przyspieszą proces księgowania. Po wskazaniu grupy na dokumencie zostaje automatycznie określone w jaki sposób ma zostać zaksięgowany dokument. W przedstawianym przykładzie wybieramy grupę Sprzedaż VAT.

Po ustawieniu niezbędnych parametrów kliknij Wprowadź dokument.


Podczas wprowadzania zapisu księgowego po prawej stronie widoczny jest podgląd oryginalnego dokumentu, a po lewej stronie zapis, który jest tworzony w Rachmistrzu nexo. Dane odczytane z dokumentu zostają podświetlone na zielono. Oczywiście w przypadku wykrycia nieścisłości lub braku danych, możesz je ręcznie podać w tworzonym zapisie.

Upewnij się, że dane zapisu przychodu (zakładka OPIS ZDARZENIA) zostały uzupełnione odpowiednimi wartościami.


Upewnij się również, że w powiązanym zapisie ewidencji VAT (zakładka DOKUMENT VAT) dane również zostały przeniesione prawidłowe.

Aby zakończyć proces wprowadzania zapisu księgowego, kliknij ZAPISZ I KONTYNUUJ.


Dokument otrzymuje status powiązania z zapisem księgowym(kolumna ZK).